Friday, July 5, 2013

ANG MAGANDA KONG KAPITBAHAY (1965)

Click on image to enlarge


* * * * *  *

1 comment: